به زودی برمی گردیم

پر قدرت با تیمی قوی…

برمیگردیم...

به زودی برمیگردیم…